۱۴ شهریور ۱۳۹۱

آیا زندگی همیشه اینقدر سخته یا فقط در دوران کودکی؟

به هر چی که فکر نمی کنی با قدرت عجیبی به سمتش کشیده می شی
و به هر چی که فکر کنی با قدرت عجیب تری ازش دور می شی
به هر سمتی که فکرشو نمی کردی قدم می ذاری
گاهی وقتا زندگی مثل پتک به شکل متوالی بهت ضربه هایی وارد می کنه که حتی نمی فهمی از کدوم سمت وارد میشه
در بدترین شرایط فقط یک دریچه کوچیک برات باز می ذاره که برای مدت کوتاهی فرار کنی

بله زندگی همیشه همین طور سخته


Matilda: Is life always that hard or it is just when you're a kid?
Leon: Always like that.

هیچ نظری موجود نیست: