۲۰ خرداد ۱۳۸۶

سال نو

اي که سال نو بيامد اندر زمين
چه فرقي مي کند سال نو با سال قديم

چو انرژي هسته اي بود حق ما
چه غمي داريم گر آمريکا خراب گردد بر روي ما

برو کار مي کن به جاي تنبلي
نه اينکه عيد را کلهم تعطيل کني

من بسي رنج بردم در اين 29 سال سي(ب)
از دست اين عيد و تعطيليهاي عجيب

من که در سال نو چشمم آبي نخورد
از شما را من نميدانم چقدر آب مي بخورد

کاش اين انرژي مي نبود حق مسلم کاش
تا دگر حقهاي مسلم بود now اندر تلاش

سالهاست که مبارک گوييم اين عيد را
هر سال بدتر از سال دگر گردد اين بلا

اي خدا عجب بدبختي گير کرد يم ما
از دست اين امريکا و کشورهاي دور ما

کي خارجيها خواهند که آدم مي شوند
دست بردارند از اين قانون مندي و مسخره بازيها

هان چرا مي نگردند همچو ما ايرانيها
بي قانوني هم عالمي دارد به جان شما

هان بس است اي محمد بهتر مي شود
مر نگويي از محمد خار ها گل ميشود؟

هیچ نظری موجود نیست: