۲۰ خرداد ۱۳۸۶

شعر

من که تنهايم و عاشق چه سبب
تو که تنهايي و عاشق چه سبب
من که عاشقمو تنها چه سبب
تو که عاشقيو تنها باز چه سبب

در اين بيوت (بيت ها) از صنعت عوض به در استفاده کردم

هیچ نظری موجود نیست: