۲۰ خرداد ۱۳۸۶

روز تولدم مبارک

اي که روز تولدت بيامد در حلول
اين همه شادی و شعر و سرور
روز من روز شما هم باشد نيز
بهتر از اين روز کي ديدست زود باش بريز
گويند انيشتين و اقليدس هم در اين زمان
امدند دنيا با من همزمان
بهترين مردان دنيا امدند در ماه من
بهتر از انها نباشد اندر زمن
کيست جز تو بهتر هان کيست
هيش کس قدر تو نداند اي عزيز
قربون شکل ماهت برم من يک نفر
خيلي چاکريم باور کن اي همسفر
کدامين روز بهتر زين روز بود
گر بود قطعا بهتر از اين نبود
جز تو کي باشد بهتر ز دنيا و اخرت
گرچه کيک تولد نباشد در برت
اي محمد از تو خارها گل ميشون
تا به کي ماني تنها اندر چمن

هیچ نظری موجود نیست: