۲۰ خرداد ۱۳۸۶

برنامه های تلویزیونی که دوست دارم

حنا پسری که لوبیا نداشت،
سننتی پیتی و دوستان بی عقلش،
سندتوفان (باد)،
پلنگ لنگ دراز صورتی،
جنگ میان کوهستان و لینچان،
اخبار ساعت یک و سی و هفت دقیقه،
همه برنامه های مربوط به انرژی هسته ای حق مسلم ماست،
کلبه وحشت و خاله سوسکه،
تمام برنامه های شبکه یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش بدون استثنا

هیچ نظری موجود نیست: