۲۰ خرداد ۱۳۸۶

ملوس

من که ملوس گشتمي از نفس فرشتگان

تو که ملوس گشته اي از نفس فرشتگان


ما که ملوس گشته ايم از نفس فرشتگان

او که ملوس گشته است از نفس فرشتگان

هیچ نظری موجود نیست: