۲۰ خرداد ۱۳۸۶

فیلم سیصد

اي که ساختي فيلم سيصد را
برو و ببين سد سيوند را
وقتي که افتتاح گرديد آن سد
پاسارگاد با جاش خراب شود صد در صد
آنگاه بفهمي و حالي گردي
که سيوند بهتر است يا سيصد

هیچ نظری موجود نیست: